fbpx
Regulamin
  /  Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług przez Apartgdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Gdynia, adres: ul. Hutnicza 1 A, 81-212 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000773569, NIP: 9581699092 i REGON: 382645040, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Apartgdynia”), określa zasady odpowiedzialności Apartgdyni oraz Gości oraz przepisy porządkowe dotyczące korzystania z obiektu.
  • W momencie zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych, czyli w momencie podpisania karty meldunkowej, jak również w momencie dokonania rezerwacji Gość oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  • Regulamin oraz Polityka Prywatności są dostępne na stronie internetowej pod adresem biuro@apartgdynia.pl oraz w recepcji obiektu.
  • Definicje:
   • Doba hotelowa- doba rozpoczynająca się o godzinie 1500 w dniu przyjazdu do obiektu i kończąca o godzinie 1100 w dniu wyjazdu z obiektu.
   • Gość- osoba, z którą Apartgdynia zawarła Umowę.
   • Umowa- Umowa o świadczenie usług hotelowych zawarta z Gościem.
  • Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na trzy doby.

 

 1. Rezerwacje
  • Rezerwacji można dokonać przez Internet, telefonicznie lub osobiście.
  • Rezerwacja ma charakter rezerwacji gwarantowanej, w przypadku, gdy została wpłacona zaliczka w wysokości 30% wartości rezerwacji w terminie […] od dnia złożenia rezerwacji.
  • W przypadku braku odwołania rezerwacji gwarantowanej pokoju na dobę przed planowanym przybyciem do Apatgdyni lub w przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartgdynia, wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

 

 1. Zakwaterowanie i warunki pobytu
  • Podstawą do zameldowania jest okazanie pracownikowi Apartgdyni dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
  • W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Apartgdynia nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
  • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom. Nie dotyczy to osób, które gość zameldował w pokoju w momencie zawierania umowy.
  • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
  • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22 00 do godziny 7 00.
  • Na terenie obiektu nie można przetrzymywać zwierząt.
  • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. Miejscami wyznaczonymi do palenia są miejsca na zewnątrz budynku.
  • Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach bez uprzedniej, wyraźnej zgody Apartgdyni.
  • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu pozostałych Gości obiektu. W przypadku naruszenia tej zasady Apartgdynia po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania takiego działania, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  • W przypadku pozostawienia przedmiotów osobistego użytku przez Gościa istnieje możliwość odesłania przedmiotów na jego koszt. Apartgdynia przechowa powyższe przedmioty (za wyjątkiem tych ulegających szybkiemu zepsuciu) przez okres 1 miesiąca.

 

 1. Usługi
  • Sprzątanie pokoju oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń odbywa się podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi on takie życzenie.
  • Obiekt świadczy dodatkowe, płatne usługi określone w Cenniku, dostępnym w pokoju i na recepcji.
  • Apartgdynia świadczy dodatkowe, nieodpłatne usługi w postaci: Sali wypoczynkowej.
  • Dodatkowe należności, wynikające ze świadczenia odpłatnych Usług Gość reguluje w terminie wyznaczonym przez Apartgdynia, najpóźniej w dniu wyjazdu.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w obiekcie, powstałe na skutek działalności Gościa lub odwiedzających go osób.
  • Apartgdynia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży i uszkodzenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały zgłoszone i złożone do depozytu.
  • Apartgdynia może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • Pozostawienie pojazdu mechanicznego oraz żywych zwierząt na terenie obiektu nie oznacza, że pomiędzy Gościem, a Apartgdynią została zawarta Umowa ich przechowania.
  • Dzieci poniżej 15 roku życia przebywają na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców, bądź innych opiekunów prawnych.

 

 1. Reklamacje

  • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy [_], lub zgłosić osobiście w Recepcji. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji informujemy za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Gościa w trakcie rejestracji.
  • Reklamacja winna zawierać oznaczenie gościa (imię, nazwisko – tak byśmy mogli zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
  • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług

   

 2. Płatności
  • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 3. Postanowienia końcowe
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020.
  • Aktualny cennik usług i opłat znajduje się w recepcji Apartgdynia
  • Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane na adres e-mail: biuro@apartgdynia.pl